Fauna

         

Putter

Sperwer

Steenloper

Vlaamse gaai

aalscholver

   

Buizerd

Rietgors

Sperwer op jacht

   

Zilvermeeuw

Wilde eend

Waterhoen

Visdiefje

Veldleeuwerik

 

       

Tureluur

Torenvalk

Smient

Scholekster

Rotgans

         

Rietzanger

Ooievaar

Meerkoet

Mantelmeeuw

Koolgans

         

Knobbelzwaan

Kleine rietgans

Kieviet

Kauw

Karekiet

 

 

 

   

Kapmeeuw

Grutto

Grauwegans

Fuut

Fazant